Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

Обновено: събота, 15 октомври 2022 6:48

За конференцията


ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И МАРКЕТИНГ
В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ"

 

Университет за национално и световно стопанство

Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

11 ноември 2022 г.

10:00 ч. Голяма конферентна зала на УНСС и онлайн в MS Teams


        Уважаеми дами и господа,

      От името на Програмния комитет имам честта и удоволствието да Ви поканя да вземете участие във Втората международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят", която ще се проведе на 11 ноември 2022 г. в УНСС, София и онлайн в MS Teams.

    Конференцията се организира от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на Университет за национално и световно стопанство гр.София в партньорство с:

  • Aleksandër Moisiu University of Durrës – Albania;
  • Mediterranean University of Albania - Tirana – Albania;
  • University of Elbasan - Albania
  • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University - Georgia
  • Финансово - гуманитарный факультет - Университет Григория Сковородіь в Переяслаяве – Украйна;
  • Taras Shevchenko National University of Kyiv - Украйна

      Основната цел на организирания научен форум е да представи, през призмата на стратегическото планиране и маркетинга, основните възможности и предизвикателства пред съвременното общество в ерата на дигитализация и цифровизация. Организираният форум цели да обхване въпроса така, както дигиталният свят обхваща всички управленски равнища (фирмено, регионално, национално и международно) и различни техни аспекти (маркетинг, планиране, финанси, образование и здравеопазване и т.н.).

         Самостоятелна секция в Конференцията е предвидена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение) и докторанти, където ще могат да представят резултатите от своите изследвания. 

      Представените на научната конференция доклади на български език, преминали научно рецензиране,  ще бъдат публикувани в сборник с ISBN, вписан в референтния списък на НАЦИД. Докладите, представени на английски език и преминали научно рецензиране ще бъдат публикувани в сборник от конференцията, който ще бъде предложен за индексиране в Web of Science.   


       Работни езици на конференцията:

  • Български език
  • Английски език

 

Желая Ви активно и ползотворно участие в конференцията!

 

Проф. д-р Христо Катранджиев,

Председател на Програмния съвет на конференцията