Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

Обновено: понеделник, 07 ноември 2022 14:30

Политика за рецензиране

КРИТЕРИИ ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ

 

Всички постъпили доклади се подлагат на двойно „сляпо“ рецензиране, при което рецензиите за всяка статия се изготвят от двама анонимни експерти в съответната научна област. За да бъдат публикувани, статиите трябва да отговарят на определени критерии.

  

ПОЛИТИКА ЗА ПЛАГИАТСТВО:

  • Всички научни статии, изпратени за публикуване, се проверяват със софтуер за откриване на плагиатство, за да се провери тяхната оригиналност и да се намери процент на сходство с други източници на информация.
  • Ако бъде открито плагиатство в научна статия, на автора/ите ще бъде дадена възможност да изпратят отново статията след необходимата модификация, както е предложено от редактора. Въпреки това, ако редакторът реши, че плагиатството е основен проблем в изследователската статия, тя няма да бъде разглеждана допълнително за публикуване.
  • Ако се подозира или открие плагиатство в изследователска статия след нейното публикуване, същата ще бъде премахната от уебсайта до завършване на проверката.
  • Като плагиатство се определя ниво на сходство, перифразиране и изкривявания на текста (като замяна на букви, разстояния, микро интервали, бели знаци) над 20%.


КРИТЕРИИ:

1. Основни
1.1. Всеки автор на статия е свързан със своята институция и държава, както и са осигурени контакти с автора.
1.2. Статията има същото резюме, представено при регистрация и одобрено преди това от Програмния комитет.
1.3. Включени са ключови думи и JEL кодове.
1.4. Артикулът отговаря на основните технически изисквания. Редакционната колегия си запазва правото да върне на авторите, без партньорска проверка, неправилно форматирани ръкописи или неразрешени материали.
1.5. Статията има въведение, литературен преглед, методи и методология, резултати и/или дискусия и заключение. Благодарностите се изписват правилно след заключението и преди литературата.
1.6. Всички препратки са изцяло цитирани.
1.7. Самоцитирането се поддържа до 30%.

 

2. Обосновка на изследването

2.1.  Целта/тезата на изследването е заявена ясно в увода.

2.2.  Изследването се позовава адекватно на съответната литература.

2.3.  Прегледът на литературата по изследвания проблем е обхватен и коректен.

2.4.  Значението на изследването е категорично формулирано. Посочен е приносът на изследването за познанието или практиката в съответната или близка научна област.

3. Съдържание

3.1.  Изследването е оригинално/новаторско; представя нови идеи, нови методи, нови факти или различни от известните до този момент подходи; провокира дискусия.

3.2.  Проблемите са разгледани задълбочено и балансирано.

3.3.  Изследователските методи са подходящи и подробно представени.

3.4.  Данните/статистиката/ и доказателствата са съдържателни, надеждни, проверени и логично представени.

3.5.  Анализът съответства на логиката на изследването и заключенията.

3.6.  Резултатите са представени ясно и убедително, и не позволяват погрешна интерпретация, спекулация или предположения.

3.7.  Направените изводи и заключения са подкрепени от наличните данни, логични са и са безпристрастни.

3.8.  Изследването има научен апарат, включващ най-новите постижения в съответната област. Използваните източници са описани в библиографията съобразно библиографския стандарт, справките в текста са индексирани точно.

4. Структура и език

4.1.  Докладът е структуриран логично.

4.2.  Стилът е ясен и стегнат, използвани са книжовни форми на езика, текстът е граматически точен.

4.3.  Заглавието е конкретно и отговаря на съдържанието.

4.4.  Резюмето е достатъчно информативно – посочва целта на изследването, извършената дейност и резултатите на изследването.

4.5.  Въведението съдържа изследователски цели и задачи, теза, методи, литературен преглед, значимост и принос на изследването към теорията и/или практиката.

4.6.  Всички фигури, таблици и снимки са подходящи и необходими; имат обозначение и номерация; мерните единици са точни; източникът на данните е посочен; данните са интерпретирани правилно.

4.7.  Използва се необходимата научна терминология; термините, символите и концепциите са дефинирани точно.