Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

Обновено: сряда, 28 април 2021 9:04

Такса за правоучастие


Таксата за правоучастие в конференцията за български участници извън УНСС е 60 лв. (шестдесет лева) (с включен ДДС).

Таксата за правоучастие в конференцията за чуждестранни участници е 30 евро (тридесет евро).

От такса правоучастие са освободени участници от университети, с които УНСС има сключен договор за партньорство.

Участниците в конференцията трябва да изпратят сканирано копие на документа за платена такса правоучастие най-късно до 10 ноември 2021 г. на електронен адрес: mspconference@unwe.bg

Таксата се заплаща на касата в УНСС или по следната банкова сметка на УНСС:

 

БАНКОВИ ДАННИ

Банка: БНБ

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03BNBG96613100174601.

Основание на плащането: “Такса конференция катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"”.